अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

केशब भन्डारी

केशब भन्डारी

ठेगाना बिराटनगर-५, ज्योतिमार्ग मोरङ्
Email keshabbhandari@gmail.com
सम्पर्क +170-792-19515
आबद्द मिति २०७१ जेष्ठ १०
सदस्यता नम्बर १८

उहाँले गर्नुभएको सहयोग विवरण:

Month ofYearDonation amount
जेष्ठ, May/June२०७१/201410001 Rs.
आषाढ, June/July२०७१/20145000 Rs.
२०७/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 15,001 हुन गएको थियो ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७१/20145000 Rs.
भाद्र, August/September२०७१/20145000 Rs.
अस्विन, September/October२०७१/201450 $ (AUD) Austrian dollar
कार्तिक, October/November२०७१/201450 $ (AUD) Austrian dollar
मङ्सिर, November/December२०७१/201450 $ (AUD) Austrian dollar
पौष, December/Januarry२०७१/201550 $ (AUD) Austrian dollar
माघ, January/Februarry२०७१/201550 $ (AUD) Austrian dollar
फाल्गुन, february/March२०७१/201550 $ (AUD) Austrian dollar
चैत्र, March/April२०७१/201550 $ (AUD) Austrian dollar
बैसाख, April/may२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
जेष्ठ, May/June२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
आषाढ, June/July२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट 500 $ (AUD) Austrian dollar प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,500+ रु. 10,000= रु. 42,500 हुन गएको थियो ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
भाद्र, August/september२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
अस्विन, September/October२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
कार्तिक, October/November२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
मङ्सिर, November/December२०७२/201550 $ (AUD) Austrian dollar
पौष, December/Januarry२०७२/201650 $ (AUD) Austrian dollar
माघ, January/Februarry २०७२/2016 30 $ (American doller)
फाल्गुन, February/March २०७२/2016 30 $ (American doller)
चैत्र, March/April २०७२/2016 30 $ (American doller)
बैसाख, April/may २०७३/2016 30 $ (American doller)
जेष्ठ, May/June २०७३/2016 30 $ (American doller)
आषाढ, June/July २०७३/2016 30 $ (American doller)
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 300 $ (AUD) Austrian dollar तथा 180 $ (American doller) प्राप्त हुन गएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 19,500+ रु. 20880= रु. 40,380 हुन गएको थियो ।
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु.114,142  सहयोग गर्नु भएको थियो l
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७३/201630 $ (American doller)
भाद्र, August/September२०७३/201630 $ (American doller)
अस्विन, September/October२०७३/201630 $ (American doller)
कार्तिक, October/November२०७३/201630 $ (American doller)
मङ्सिर, November/December२०७३/201630 $ (American doller)
पौष, December/Januarry२०७३/201730 $ (American doller)
माघ, January/Februarry२०७३/201730 $ (American doller)
फाल्गुन, February/March२०७३/2017 30 $ (American doller)
चैत्र, March/April२०७३/2017 30 $ (American doller)
बैसाख, April/may२०७४/2017 30 $ (American doller)
जेष्ठ, May/June२०७४/2017 30 $ (American doller)
आषाढ, June/July२०७४/2017 30 $ (American doller)
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 360 $ (American doller) सहयोग प्राप्त हुन गएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 41,760 हुन गएको थियो ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७४/2017  30 $ (American doller)
भाद्र, August/September २०७४/2017  30 $ (American doller)
अस्विन, September/October२०७४/2017 3000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७४/2017 3000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७४/2017 3000 Rs.
पौष, December/January२०७४/2018 3000 Rs.
माघ, january/February२०७४/2018 3000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७४/2018 3000 Rs.
चैत्र, March/April२०७४/2018 3000 Rs.
बैशाख, April/May२०७५/2018 3000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७५/2018 3000 Rs.
आषाढ, June/July२०७५/2018 3000 Rs.
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 60 $ (American doller) सहयोग प्राप्त हुन गएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 6,960+30,000 रु. 36,960 हुन गएको थियो ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७५/20183000 Rs.
भाद्र, August/September२०७५/20183000 Rs.
अस्विन, September/October२०७५/20183000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७५/20183000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७५/20183000 Rs.
पौष, December/January२०७५/20193000 Rs.
माघ, january/February२०७५/20193000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७५/20193000 Rs.
चैत्र, March/April२०७५/20193000 Rs.
बैशाख, April/May२०७६/20193000 Rs
जेष्ठ, May/June२०७६/2019 3000 Rs.
आषाढ, June/July २०७६/2019 3000 Rs.
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 36,000 हुन गएको थियो ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August २०७६/2019 3000 Rs.
भाद्र, August/September २०७६/2019 3000 Rs.
अस्विन, September/October२०७६/2019 3000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७६/2019 3000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७६/2019 3000 Rs.
पौष, December/January२०७६/20203000 Rs.
माघ, january/February२०७६/2020 3000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७६/2020 3000 Rs.
चैत्र, March/April२०७६/2020 3000 Rs.
बैशाख, April/May२०७७/2020 3000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७७/2020 3000 Rs.
आषाढ, June/July२०७७/2020 3000 Rs.
२०७६/२०७ मा यहाँबाट रु. 36,000 हुन गएको थियो ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७७/2020 3000 Rs.
भाद्र, August/September२०७७/2020 3000 Rs.
अस्विन, September/October२०७७/2020 3000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७७/2020 3000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७७/2020 3000 Rs.
पौष, December/January२०७७/2021 3000 Rs.
माघ, january/February२०७७/2021 3000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७७/2021 3000 Rs.
चैत्र, March/April२०७७/2021 3000 Rs.
बैशाख, April/May२०७८/2021 3000 Rs.
जेष्ठ, May/June२०७८/2021 3000 Rs.
आषाढ, June/July २०७८/2021 3000 Rs.
२०७७/२०७मा यहाँबाट रु. 36,000 हुन गएको थियो ।
संस्थाको भवन निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) लागि पुन रु. 100,000 (एक लाख) पठाउनु भएको थियो l
संस्थाको अन्लाईन मिटिङको लागि 149 $ मा zoom खरिद गरिदिनु भई सहयोग गर्नु भएको । जसको नेपाली रुपैया रु.,17,731 हुन गएको थियो ।
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 20,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको ।
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको ।
Month ofYearDonation amount
श्रावन, July/August२०७८/2021 3000 Rs.
भाद्र, August/September२०७८/2021 3000 Rs.
अस्विन, September/October२०७८/2021 3000 Rs.
कार्तिक, October/November२०७८/2021 3000 Rs.
मङ्सिर, November/December२०७८/2021 3000 Rs.
पौष, December/January२०७८/2022 3000 Rs.
माघ, january/February२०७८/2022 3000 Rs.
फाल्गुन, February/March२०७८/2022 3000 Rs.
चैत्र, March/April२०७८/2022
बैशाख, April/May२०७८/2022  
जेष्ठ, May/June२०७८/2022
आषाढ, June/July २०७८/2022
सहयोग गर्नको लागि तलको लिङ्क मार्फत भित्र जानुहोस् अथवा सिधै बैंकबाट जम्मा गर्न सक्नु हुनेछ ।
E-sewa लिङ्कhttps://esewa.com.np/#/home
Khalti लिङ्कhttps://khalti.com/
Connect Ips https://connectips.com/

Bank Detail

Global IME bank Limited (chabahil)

Account Holder’s NameSewak Nepal
Account Number3701010000381
Contact Number9861679228