अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान

सम्पर्क

सेवक नेपाल’ नेपालका समग्र अभिभावक बिहिन बालबालिकहरुसँग समर्पित एक राष्ट्रिय अभियान हो ।